Home

Welcome to My New Networking Blog

BGP Best Path Algorithm: Local Preference

Tiếp theo series bài viết về những thuộc tính ảnh hưởng đến hướng outbound của Enterprise, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Local Preference. Giá trị LP được set trên mỗi router trong một AS và sẽ được quảng bá cho tất cả các iBGP router khác trong cùng […]

Ý nghĩa của option longer-prefixes trong lệnh show ip bgp A.B.C.D/X

Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn hiểu hơn về ý nghĩa của option onger-prefixes trong lệnh show ip bgp A.B.C.D/X. Xét ví dụ sau: Note: lệnh show ip bgp 176.0.0.0/4 với option longer-prefixes sẽ hiển thị toàn bộ các route BGP mà E1 học được nằm trong có 4 bit đầu là […]


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.